Sədərək Ticarət Mərkəzi
ZƏNG EDİN

+99455

Email: mail@stm.az
İş vaxtı: 09:00 - 18:00
www.facebook.com/sederektm   www.twitter.com/SederekTM   http://www.youtube.com/watch?v=wurxonx-HMw&feature=youtu.be

Hesabat


2014-05-08Hesabat

“SƏDƏRƏK” FİRMASI Mühasibat balansı 31 dekabr 2013-cü il tarixinə

Ölçü vahidi: manat

Bölmə Maddə№-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

4

5

6

7

 

AKTİVLƏR

         

1

Uzunmüddətli aktivlər

         

10

Qeyri-maddi aktivlər

         

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

8 073 740

 

7 354 730

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

         

13

Bioloji aktivlər

         

14

Təbii sərvətlər

         

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

         

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

         

17

Uzunmüddətli debitor borcları

         

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

         

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

         
 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

   

8 073 740

 

7 354 730

2

Qısamüddətli aktivlər

         

20

Ehtiyatlar

 

182 500

 

267 000

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

371 000

 

193 200

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

57 981

 

948

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

         

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

1 295 400

 

1 438 300

 
 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

   

1 906 881

 

1 899 448

 

CƏMİ AKTİVLƏR

   

9 980 621

 

9 254 178

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

         

3

Kapital

         

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

1 967 670

 

1 967 670

 

31

Emissiya gəliri          

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

         

33

Kapital ehtiyatları

 

288 400

 

294 400

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

2 015 770

     
 

CƏMİ KAPİTAL

   

4 271 840

 

2 262 070

1

2

3

4

5

6

7

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

         

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

4 108 900

 

4 761 700

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

         

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

         

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

         

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

1 549 500

 

2 138 500

 
 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

   

5 658 400

 

6 900 200

5

Qısamüddətli öhdəliklər

         

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

         

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

         

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

         

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

50 381

 

91 908

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

         
 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

   

50 381

 

91 908

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

   

5 708 781

 

6 992 108

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

   

9 980 621

 

9 254 178

 

 

 

“SƏDƏRƏK” FİRMASI Mənfəət və zərər haqqında hesabat  (xərclərin funksiyaları üzrə) 31 dekabr 2013-cü il tarixinə

Ölçü vahidi: manat

Bölmə Maddə №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

6 200 732

3 069 511

70

Satışın maya dəyəri

 

3 681 140

2 937 185

 

Ümumi Mənfəət

 

2 519 592

132 326

61

Sair əməliyyat gəlirləri

     

71

Kommersiya xərcləri

     

72

İnzibati xərclər

     

73

Sair əməliyyat xərcləri

     
 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

     
 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

     

63

Maliyyə gəliri

     

75

Maliyyə xərcləri

     

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

     
 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

2 519 592

132 326

90

Mənfəət vergisi

 

503 918

26 465

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

2 015 674

105 861

 

Hər səhm üzrə mənfəət

     
 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

     

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında MƏLUMAT

 

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

     

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

     

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

     

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

780 766

674 974

Amortizasiya xərcləri

 

129 917

960

Sair əməliyyat xərcləri

 

2 770 457

2 261 251

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

3 681 140

2 937 185

 

 

 

“SƏDƏRƏK” FİRMASI Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyəti üzrə) 31 dekabr 2013-cü  il tarixinə

Ölçü vahidi: manat

Bölmə Maddə №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

6 200 732

3 069 511

61

Sair əməliyyat gəlirləri

     
 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

     
 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

     
 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

     
 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

780 766

674 974

 

Amortizasiya xərcləri

 

129 917

960

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

2 770 457

2 261 251

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

     
 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

     

63

Maliyyə gəliri

     

75

Maliyyə xərcləri

     

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

     
 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

2 519 592

132 326

90

Mənfəət vergisi

 

503 918

26 465

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

2 015 674

105 861

 

Hər səhm üzrə mənfəət

     
 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

     Statistika

» Hit............ 7369

» Onlayn.... 102

» Gün......... 4775

» Dünən.... 3003

» Ümumi... 4997274